تبلیغات
تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد واحد اردبیل (عمومی ) - حرکت شناسی ورزش

امروز:

حرکات :

فلکشن، اکستنشن، ابداکشن، اداکشن، مدیال روتیشن، لاترال روتیشن، سیرکامداکشن

 

حرکت شناسی جلسه اول

مدرس دکتر نخستین روحی

صفحه ای که بدن را به دو قسمت قدامی – خلفی تقسیم می کند محور فرونتال نامیده می شود

صفحه ای که بدن را به دو قسمت چپ و راست تقسیم می کند محور ساجیتال نامیده می شود

حرکات فرونتال حول محور ساجیتال و حراکات ساجیتال حول محور فرونتال انجام می گیرد

حرکا ت چرخشی ری محور ورتیکال انجام می گیرد .

مفصلهای  شانه و ران و ترقوه سه محوری هستند

مفصلهای مچ دست و مفصل زانو و مفصل زینی دو محوری هستند

انواع حرکت در عضله ذوزنقه ای دراستخوان کتف :

کشش به طرف بالا را الویشن

کشش به طرف پایین را دیپریشن

باز شدن پروتراکشن یا ابداکشن

نزدیک شدن ریتراکشن یا اداکشن

چرخش بالایی را اپوارد روتیشن

چرخش پایینی را دونت وارد روتیشن

قسمت انتهایی استخوان کتف بالا می آید اپ وارد تیت

قسمت انتهایی کتف پایین می رود دونت وارد تیت یا ری داکشن اف اپ وارد

برای تقویت عظله ذوزنقه ای حرکات زیر پیشنهاد می شد

1- حرکت صلیب ایستاده 2- حرکت صلیب خوابیده روی میز 4- صلیب با سیم کش 5- نشر خم 6- لیفت شانه 6- حرکت کول با هالتر 7 – حرکت قایقی با سیم کش این حرکات به تقویت عظلات کتف و ذوزنقه ای کمک می کند .

جلسه دوم حرکت شناسی

 )Deltoid عضله دلتوئید یا سرشانه : (

این عضله به سه قسمت تقسیم می شود : 1- قدامی 2- میانی 3- خلفی

قسمت قدامی حرکات فلکشن،   فلکشن افقی یا اد داکشن   و مدیال روتیشن یا چرخش داخلی استخوان بازو را انجام می دهد .

قسمت میانی یا دالی عمل ابداکشن یا دور شدن را انجام می دهد .

قسمت خلفی حرکات اکستنشن ، اکستنشن افقی و اکستر نال روتیشن یا چرخش خارجی رو انجام می دهد

اگر این عظله ضعیف باشد سر شانه دچار آترفی می شود و برای تقویت  عظلات دلتوئید حرکات نشر از طرفین و استفاده از کش توصیه می شود .

 )Pectoralismajor عضله ی سینه ای بزرگ : (

این عضله از دنده ها و جناغ سینه نشعت گرفته و به استخوان بازو و قسمت خارجیی آن  می چسبد  و به دوقسمت بالا سینه (تر قوه ای ) پایین سینه (جناغ سینه ) تقسیم می شود .

قسمت با لا سینه حرکات فلکشن ،فلکشن افقی ، میدیال روتیشن یا چرخش داخلی را انجام می دهد حرکت آبداکشن یا دور شدن را نیز انجام می دهد .

قسمت پایین سینه حرکات فلکشن ، فلکشن افقی ، مدیال روتیشن یا چرخش داخلی را انجام می دهد  حرکت اد داکشن  یا نزدیک شدن را نیز انجام می دهد .

 )Latissimus dorsi عضله پشتی بزرگ یا زیر بغل : (

قویترین عضله در قسمت بالای بدن می باشد و قسمت وسیعی از بدن را در بر می گیرد .

حرکات اکستنشن بازو یا شانه ، ادداکشن یا نزدیک کردن بازو ، اکستنشن و چرخش داخلی یا مدیال روتیشن  را انجام می دهد . مهمترین عضله این قسمت پشتی بزرگ است که پایین کشنده کتف نیز می باشد اکستنشن و هایپر اکستنشن را نیز انجام می دهد و این عظله در شنا گرها از اهمیت بسیاری برخوردار است چون بیشتر حرکات شنا توسط این عضله انجام می گیرد

 عضله کمکی پشتی بزرگ :(

این عضله از قسمت تحتانی امده و به استخوان بازو می چسبد

 )Supraspinatus عضله فوق خاری : (

این عضله دو کار را انجام می دهد 1- آبداکشن 2- چرخش خارجی یا اکسترنال روتیشن  را انجام می دهد

جلسه سوم 

عضله تحت خاری و گرد کوچک :infraspinatus-teres minor

مهمترین کار این عضله چرخش خارجی – اکستنشن افقی و ادداکشن افقی و این دو جزء عشلات چرخنده گردشی یا rotator cuff   هر کدام از حرکات را که انجام می دهیم باعث می شوند که سر استخوان بازو در کتف باشد و هر چقدر این عضلات قوی باشند در رفتگی استخوان کتف کمتر خواهد بود .

چرخنده های  گردشی یا rotator cuff  عبارتند از :

1- عضله ی فوق خاری 2- عضله تحت خاری 3- عضله گرد کوچک 4- عضله تحت کتفی .

و این عضلات زمانی قابل لمس می باشد که سر و دستها به حالت افتاده قرار گیرند .

عضله تحت کتفی یا subscapularis

حرکات این عضله عبارتند از :

1- چرخش داخلی یا مدیال روتیشن 2- فلکش و اد داکشن می باشد

نکته : چرخش دهنده های داخلی قویتر از چرخش دهنده های خارجی هستند ، ادداکشن قویترین حرکت می باشد .

عضله غرابی یا coracobrachialis

حرکات این عضله عبارتند از :

1- چرخش داخلی 2- فلکشن 3- ادداکشن 4- فلکشن افقی و همچنین حرکت اکستنشن در صورتی که دست در بالای سر باشد  این عضله به علت کوچکی دارای تاثیر حرکتی ضعیفی بوده و فقط در حرکتهای فلکشن و اد داکشن قابل توجه می باشد .

عضله دوسر بازویی یا biceps

این عضله از دو سر دراز و کوتاه تشکیل شده است  که هر کدام کار متفاوتی را انجام می دهند .

حرکات سر دراز عبارت است از :

1-                  آبداکشن 2- چرخش خارجی

حرکات سر کوتاه عبارتند از :

1-                  فلکشن 2- فلکشن افقی 3- چرخش داخلی

جلسه چهارم

عضله گوشه ای : ( levatoor scapula  )

حركات آبداكشن – ادداكشن و بالا بردن كتف و چرخش پایینی كتف را انجام می دهد .

عضله بازویی زند زبری :

مهمترین كارش : فلكشن – نمیمه گرداننده درون  یا سو پینیشن – نیمه گرداننده برونی یا پرونیشن این عضله یك عضله سطحی می باشد و قابل لمس می باشد .

حركت فلكش بسیار قوی می باشد و در آرنج و عضله دو سر بازویی می باشد و در بیقیه حركت ضخعیف می باشد .

عضله بازویی قدامی : كار این عضله فقی فلكش آرنج می باشد عضله دوسر بازویی عضله بازویی قدامی عضله بازویی زند زبری در حركت جلو بازو حركت فلكشن را انجام می دهند .

این عضله در ساعد می باشد و به آن عضله پر كار آرنج می گویند در كل عضلات جلوبازو فلكسور می باشند .

سو پینیشن یعنی چرخش خارجی و ژرونیشن یعنی چرخش به داخل این عضله در سوپینیشن صاف ولی در حركت پرونیشن عضلات به صورت ضربدری روی هم می افتد

1-      پرو ناتورترس : درون گرداننده گرد یا مدور

2-      پروناتور كوادراتوس : مربع درون گرداننده

این دو عضله مهمترین كارشان پرو ناتور و فلكشن را انجام می دهند

چرخش داخلی : اما مهمترین كار این عضله پرونیشن  و فلكشن می باشد

تنها كار پرو ناتور كوادراتوس حركت پرو ناتور یعنی چرخش رو انجاممی دهد و فقط پرو نیشن را انجام می دهد .

عضله برون گرداننده كوتاه یا سوپیناتور :

كار این عضله سو پینیشن می باشد و به سمت خارج می چرخد .

در آرنج حركت فلكشن و اكستنشن وجود دارد

عضله سه گوش ارنجی : فقط به اكستنشن كمك می كند

دو گروه عضله داریم :

1-      آگولیست یا عضلات اصلی عمل كننده ( agonist  )

2-      آنگاونیست  (antagonist  ) عضلات مخالف .

برای مثال در حركتی كه عضلات دوسر بازو و عضله باویی قدامی و بازویی زند اعلایی شركت دارند اینها آگولیست و عضله سه سر بازویی یا همان پشت بازو انگاونیست یعنی مخالف می باشد .