تبلیغات
تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد واحد اردبیل (عمومی ) - والیبال

امروز:

آشنایی با تکنیک های مقدماتی والیبال

آموزش ساعد + آموزش والیبال + آموزش پنجه +آموزش سرویس والیبال


فراگیران در دو گروه جداگانه در دو سوى تور مقابل یکدیگر قرار مى‌گیرند. مربى از آنان مى‌خواهد ابتدا توپ را با ساعد دریافت کنند و سپس با فن پنجه آن را براى یار مقابل از روى تور ارسال نمایند. هر فراگیرى پس از انجام این تمرین در حالت دو، به انتهاى صف گروه خود رفته، براى حرکت بعدى آماده مى‌شود. اجراء این تمرین در تکرارهاى متوالى براى کسب مهارت بیشتر فراگیران ادامه مى‌یابد (تصویر زیر).


فراگیران در حالى که در یک صف و در مقابل مربى ایستاده‌اند، سعى مى‌کنند توپى را که براى آنها پرتاب مى‌شود، با تکنیک ساعد به سمت هدف موردنظر (حلقهٔ بسکتبال) ارسال نمایند و سپس به ‌دنبال توپ رفته، آن را در سبد توپ‌ها قرار دهند (چنانچه در محل تمرین حلقهٔ بسکتبال وجود نداشت، مى‌توان با مشخص کردن یک هدف بر روى دیوار و یا با استفاده از حلقهٔ متحرک تمرین را انجام داد). فراگیران باید پس از انجام تمرین به انتهاى صف رفته، براى حرکت بعد آماده شوند. براى تحرک بیشتر، مربى توپ را به نقاط مختلف زمین پرتاب مى‌کند تا فراگیران با سرعت بیشتر حرکت کرده، توپ را با فن ساعد به هدف مورد نظر ارسال نمایند (تصویر زیر).

بدون توپ

فراگیران در داخل زمین والیبال قرار مى‌گیرند و در حالت ثابت وضعیت دست‌ها را همراه سایر اهرم‌هاى بدن به نمایش مى‌گذارند. آنگاه آموزگار یکایک فراگیران را کنترل و حرکات آنها را اصلاح مى‌کند. مى‌توان به فراگیران آموزش داد که با سه شماره سریعاً دست‌ها را در وضعیت ساعد قرار دهند (تصویر زیر). شماره ۱. جلو آوردن دست‌ها، شماره ۲. قرار دادن یک دست در داخل دست دیگر، شماره ۳. نزدیک کردن شست‌ها به هم.

- فراگیران به شکلى در زمین مستقر مى‌شوند که بتوانند بدون برخورد با یکدیگر حرکات بدون توپ را انجام دهند. از فراگیران خواسته مى‌شود براى دریافت توپ فرضى به سمت جلو، عقب، راست و چپ حرکت کنند. در این حالت نحوهٔ حرکت و وضعیت دست‌هاى آنان از سوى آموزگار کنترل و اصلاح مى‌شود (تصاویر زیر)

با توپ

- تمرین یک نفره:

از فراگیران خواسته مى‌شود که هر کدام توپ خود را به هوا پرتاب کرده، سپس در وضعیت ساعد آن را دریافت نمایند (تصاویر زیر).این تمرین با یک بار زمین خوردن توپ انجام مى‌شود. آنگاه از فراگیران خواسته مى‌شود که همین حرکت را در جهات مختلف انجام دهند. چنانچه حرکات موردنظر به‌وسیلهٔ فراگیران بدون اشکال صورت گرفت، از آنان خواسته مى‌شود که توپ را بدون برخورد با زمین به‌طور متوالى در وضعیت عمومى دریافت و ارسال نمایند (تصویر زیر)- تمرین دو نفره:

فراگیران دو به دو به فاصلهٔ تقریبى ۴ متر در مقابل یکدیگر در داخل زمین مستقر مى‌شوند. در این تمرین یکى از فراگیران مجرى و دیگرى به‌عنوان هدف با پرتاب کردن توپ بازیکن مقابل را در انجام تمرین کمک مى‌کند. پس از چندین بار تکرار و اصلاح حرکات جاى بازیکنان تعویض مى‌شود. در پایان تمرین بازیکن پرتاب کننده توپ، تغییر جا مى‌دهد و در این حالت بازیکن دریافت کننده، توپ را به محل جدید ارسال مى‌کند (تصویر زیر)


- تمرین سه نفره و گروهى:

تمرینات سه نفره و گروهى را که در مبحث فن پنجه ارائه شد با فن ساعد ترکیب کرده، از فراگیران مى‌خواهند که توپ‌ها را با دو ضربه (ساعد و پنجه) به بازیکن مقابل و... ارسال کنند. (تصویر زیر)

آموزش ساعد  آموزش والیبال  آموزش تکنیک ساعد

نکات ایمنى

در این تمرین بیشتر فشارها بر مفصل مچ پا و زانو و عضلات ران و... وارد مى‌شود. همچنین در اثر جابه‌جائى فراگیران که در اسرع وقت انجام مى‌گیرد، احتمال کشیدگى عضلات پا وجود دارد. بنابراین لازم است قبل از تمرین فنون خصوصاً نواحى مذکور کاملاً گرم شود.


 


- اغلب دیده مى‌شود که برخى از فراگیران در هنگام دریافت توپ با ساعد از جمع کردن برخى از انگشتان (انگشت نشانه) خوددارى مى‌کنند. این امر خصوصاً در این مقطع از آموزش احتمال آسیب‌دیدگى انگشت را فراهم مى‌سازد، که باید تذکرات لازم در این مورد، به فراگیران داده شود.


 


- سعى شود در هنگام (پنجه، ساعد و...) فراگیران در مقابل هم و در امتداد یکدیگر قرار گیرند تا بتوانند حرکات یکدیگر را زیر نظر داشته باشند. از قرار دادن فراگیران در پشت سر هم جداً خوددارى شود زیرا در هنگام جابه‌جائى امکان برخورد شدید بین آنها وجود دارد.