تبلیغات
تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد واحد اردبیل (عمومی ) - علم تمرین

امروز:

علم تمرین جلسه اول استاد مریم ملائی

اصول اولیه ی تمرین : برای ورزشکاران و مربیان

1- گرم کردن و سرد کردن

2- اضافه بار:

*شدت

*مدت

* دفعات تمرین

3-اعمال تدریجی اضافه بار

4- اصل تفاوتهای فردی

* وارثت

* واکنش فردی

* آمادگی روانی

5- سازگاری

6- تنوع

7-ویژگی

8- برگشت پذیری

9- اعتدال

10- زمانبندی